گزارش تصویری؛
هفته دوم لیگ آقایان

تیم دانشگاه آزاد در پایان دیدارهای هفته نخست لیگ شمشیربازی بانوان و هفته دوم لیگ آقایان در مجموع دیدارهای برگزار شده در هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه به عنوان نخست دست یافت.


1394/09/28 10:48*آرشیو*