گزارش تصویری 2 ؛
هفته نخست لیگ شمشیربازی جمعه 92/8/29 تهران / عکاس مهدی قلی پور سلیمانی

1394/08/30 11:43*آرشیو*