گزارش تصویری 1 ؛
هفته نخست لیگ شمشیربازی جمعه 92/8/29 تهران / عکاس مهدی قلی پور سلیمانی

1394/08/30 11:40*آرشیو*