گزارش تصویری ؛
نشست خبری د کتر باقرزاده رییس فدراسیون شمشیربازی در خصوص بازیهای آسیایی اینچون

در ادامه نشستهای خبری فدراسیونهای اعزامی به بازیهای آسیایی اینچئون ، این دکتر باقرزاده در محل کمیته ملی المپیک میزبان خبرنگاران این حوزه بود تا پاسخگوی آنها باشد.


1393/06/04 09:41*آرشیو*